Ar-Ge Teşviklerinde Yeni Dönem Başlıyor

Ağustos 13, 2016 admin

Bilindiği üzere mevcut Ar-Ge kanununda yeni düzenlemeler getiren 6676 sayılı kanun 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştı. Ancak değişikliklerin resmileşmesi ve yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu Kararı beklenmekteydi. Söz konusu değişiklikler Bakanlar Kurulunda onaylanarak 10-11 Ağustos tarihlerindeki Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Söz konusu destek ve teşviklerde meydana gelen değişiklikleri ve avantajları özet olarak toparlamaya çalıştık:
 
Ar-Ge Merkezi Kurmak için Gerekli Asgari Personel Sayısı Düşürüldü
 
Şubat ayında yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli tam zaman eşdeğer personel sayısının Bakanlar Kurulu Kararıyla bazı öncelikli sektörlere yönelik olarak 15’e indirilebileceği belirtilmişti. 01.08.2016 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, bazı sektörler hariç, Ar-Ge Merkezlerinin kurulumu için gerekli tam zaman eşdeğer personel sayısının 15’e düşürülmesine karar vermiştir. Kapsam dışında tutulan aşağıdaki NACE kodlarında faaliyet gösteren işletmeler için söz konusu gerekli tam zaman eşdeğer personel sayısı 30 olarak kalmaya devam edecektir.
 
Ar-Ge Merkezi kurulumu ve idaresi için gerekli asgari tam zaman eşdeğer personel sayısı 30 olarak kalan sektörler şunlardır:
 
29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

 • 30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı
 • 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı
 • 30.91 – Motosiklet imalatı
 • 30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Tasarım Merkezleri Hayatımıza Giriyor
 
Şubat ayındaki Torba Yasa kapsamında yapılan değişiklik ile tasarım faaliyetlerinin de 5746 sayılı kanun kapsamında desteklenmesi için değişiklikler yapılmıştı. Bu kapsamda gerek kanun ismi gerek tanımlamalara tasarım faaliyetleri ile ilgili eklemeler yapılmıştı. Bunlardan en dikkat çekici olanı, Tasarım Merkezlerinin kurulması ve kanunla sağlanan tüm destek, teşvik, indirim ve istisnalardan bu merkezlerdeki tasarım faaliyetlerinin de faydalanabilmesiydi.
 
01.08.2016 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, Tasarım Merkezlerinin genel çerçevesini ve Tasarım Merkezi kurulabilecek sektörleri belirlemiştir. Söz konusu sektörler şunlardır:
 
J – Bilgi ve İletişim başlığı altında yer alan:

 • 59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
 • 59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri

M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan:

 • 74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

R – Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan:

 • 90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

İlgili kanun ve Bakanlar Kurulu kararına göre bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler Tasarım Merkezi kurabilecek ve bu merkezlerde gerçekleştirecekleri, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak değerlendirilerek kanun kapsamındaki tüm destek, teşvik, indirim ve istisnalardan faydalanabileceklerdir.
 
Ayrıca Tasarım Merkezlerinin kurulumu ve idaresi için gerekli asgari tam zaman eşdeğer personel sayısı kanun kapsamında 10 olarak belirlenmiştir.
 
Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 
6676 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde siparişe bağlı olarak yürütülen Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme getirilmişti. Buna göre Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine siparişle Ar-Ge veya Tasarım projesi verilmesi halinde, ilgili proje harcamaları sonrasında uygulanacak teşvik, indirim ve istisnaların %50’si projeyi gerçekleştiren Ar-Ge veya Tasarım Merkezine sahip firma tarafından, kalan %50’si ise siparişi veren kurum tarafından kullanılabilecektir. Ayrıca 10.08.2016’da yürürlüğe giren yeni Yönetmelik kapsamında söz konusu uygulamanın 01.03.2016 tarihinden sonra verilen Ar-Ge ve Tasarım proje siparişleri için uygulanabileceği de belirtilmiştir.
 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Dışında Geçirilen Süreler İstisnaya Tabi Olacak
 
Yeni düzenlemeyle birlikte, Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge veya Tasarım projelerinde görevli personellerin, söz konusu projeler ile doğrudan ilgili faaliyetlerin Ar-Ge veya Tasarım Merkezi dışında yürütmesinin zorunlu olduğu durumlarda, merkez dışında gerçekleştirecekleri bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100’ü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.
 
Bu kapsamda Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında gerçekleştirilecek ve %100 oranında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilecek faaliyetler Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmış ve 11.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu faaliyetler şunlardır:

 • Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları
 • Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar
 • Saha araştırması
 • Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler
 • Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler

Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri dışında gerçekleştirilecek çalışmalara ait ücretlerin gelir vergisi stopağı teşvikinden yararlanılabilmesi için Ar-Ge veya Tasarım Merkezi yönetimine ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirim yapılması gerekecektir.
 
Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personellerinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için ise iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin %100’ü, Ar-Ge veya Tasarım Merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.
 
Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamaların Kanun Kapsamında İndirim Konusu Yapılması
 
Bilindiği üzere 5746 sayılı kanun kapsamındaki fon ve desteklerden (Ar-Ge, yenilik ve tasarım proje destekleri) yararlanan işletmeler ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin gerçekleştirdikleri Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tümü ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.
 
11.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde en az %25 artış sağlayan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si ek olarak ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
Bakanlar Kurulunca belirlenen göstergeler şunlardır:

 • Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı
 • Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı
 • Uluslararası destekli proje sayısı
 • Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
 • Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
 • Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

Kanun Kapsamındaki Diğer Yenilikler
 
Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Yöneticisinin Statüsü: 5746 sayılı Kanun’un yeni yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği’nde Ar-Ge veya Tasarım Merkezi yöneticisinin Ar-Ge, tasarım veya destek personeli olarak dikkate alınması konusu işletmelerin kararına bırakılmıştır. Böylelikle önceki uygulamada belirsizliğe yol açan bu husus netlik kazanmıştır.
 
Gümrük Vergisi İstisnası: 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında yurtdışından ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir.
 
Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında (Matematik, fizik, kimya ve biyoloji) en az lisans derecesine sahip personel istihdam eden Ar-Ge Merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Söz konusu destekten faydalanılacak temel bilimler mezunu personelin kamu personeli olmaması ve destek alınacak personel sayısının Ar-Ge Merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10‘unu geçmemesi gerekmektedir.
 
Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kapsamı: Kanun kapsamındaki Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamaları içerisindeki “Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler” başlığı altındaki indirime tabi harcamaların toplam proje harcaması içerisindeki payı %25’ten %50’ye çıkarılmıştır. Buna göre Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamındaki toplam harcamanın %50’sini geçmemek kaydıyla Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan harcamalar ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
Söz konusu değişiklikler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve konuyla ilgili destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.